bao cao luu chuyen tien te la gi
Tổng hợp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Khái niệm, Ý nghĩa, Cách lập báo cáo

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi được thu chi của công ty mình, từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn cho tương lai. Báo cáo này có thể được lập bằng phần mềm, excel theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào yêu cầu của từng công ty. Và để giúp mọi người có cái nhìn chi tiết hơn, bài viết dưới đây meradengrand.com  cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết về khái niệm báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì, ý nghĩa, cách lập báo cáo theo 2 cách cũng như cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bạn hãy tham khảo nhé!

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bản báo cáo được dùng để tổng hợp lại tình hình thu chi của công ty, doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Nguồn tiền tệ này đến từ 3 nguồn chính đó là: hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư.

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Là dòng tiền đến từ chính hoạt động sản xuất, kinh doanh của chính doanh nghiệp.
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản thu, chi của doanh nghiệp đến từ việc huy động vốn của chủ sở hữu hoặc từ các chủ nợ, mua cổ phần, chia cổ tức cho cổ đông.
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Là các khoản thu, chi của doanh nghiệp đến từ việc đầu tư, mua sắm và thanh lý các tài sản cố định cũng như những khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những loại báo cáo vô cùng quan trọng, không thể thiếu đối với các công ty, doanh nghiệp.

y nghia bao cao luu chuyen tien te
Ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Vậy ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì mà nó lại có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy? Sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn liệt kê những ý nghĩa quan trọng.

 • Nhờ có báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà những nhà quản lý doanh nghiệp có thể nắm bắt đồng thời phân tích được những khoản thu, chi của từng công việc cụ thể. 
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn là công cụ quan trọng giúp cho những nhà quản trị, lãnh đạo có thể nắm rõ về dòng tiền và lợi nhuận công ty. Lợi nhuận của doanh nghiệp chính là sự chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra. Từ đó, các doanh nghiệp đưa ra các phương án để cân đối thu chi một cách hiệu quả nhất.
 • Thông qua việc phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà những người lãnh đạo nắm bắt được chính xác về khả năng tạo ra dòng tiền. Dòng tiền đó được tạo ra từ đâu, nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh như thế nào cũng như khả năng trả nợ của chính doanh nghiệp. 

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hiện nay, để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mọi người có thể lập theo 2 cách đó là trực tiếp và gián tiếp. Hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ này đã được quy định cụ thể tại Thông tư 200/TT-BTC/2015, Thông tư 300/TT-BTC/2015, TT 133/2016/TT-BTC.

Cụ thể hơn, bạn hãy theo dõi những thông tin sau đây nhé.

1. Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp hiện đang được nhiều công ty, doanh nghiệp áp dụng để tổng hợp và báo cáo về tình hình thu chi các khoản tiền.

Với cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp này, các số liệu về dòng tiền không được cập nhật trực tiếp mà thông qua việc điều chỉnh lợi nhuận trước thuế để tránh cho các hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng của các khoản mục không phải bằng tiền.

bao cao luu chuyen tien te gian tiep
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp có thể theo dõi về sự biến động của tình hình tài chính công ty.
 • Mặt khác, nhờ có sự liên hệ giữa báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán mà quá trình sử dụng dòng tiền như thế nào, vào các hoạt động gì cũng được thể hiện một cách rõ ràng.
 • Từ việc so sánh báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp, các nhà quản trị cũng biết được tình hình lãi, lỗ của công ty thông qua sự chênh lệch về dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra.
 • Thông qua việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp mà các doanh nghiệp cũng đánh giá được khả năng trả nợ của mình, dự báo được các nguồn tiền tạo ra trong tương lai, từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh có hiệu quả.

Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp đối chiếu các số liệu, đánh giá được khả năng tạo ra dòng tiền, khả năng thanh toán các khoản nợ, huy động vốn trong tương lai.
 • Mặt khác, thông qua báo cáo gián tiếp lưu chuyển tiền tệ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, các nhà quản trị cũng có thể đối chiếu được sự khác biệt của các dòng tiền. Từ đó, đưa ra dự báo chính xác nhất về tình hình tài chính doanh nghiệp trong tương lai và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp. 

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Để có thể lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp, kế toán viên cần tuân thủ theo 2 nguyên tắc đó là loại bỏ các khoản thu/chi không bằng tiền và thay đổi vốn lưu động.

 • Nguyên tắc đầu tiên khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ đó là phải loại bỏ các khoản thu/chi không bằng tiền. Lúc này, lợi nhuận trước thuế của công ty được tính bằng tổng tiền lãi/lỗ trước thuế cộng với chi phí không dùng tiền và trừ đi thu nhập không bằng tiền. 
 • Nguyên tắc thứ hai đó là thay đổi nguồn vốn lưu động. Theo nguyên tắc này thì tiền và tài sản không phải tiền sẽ biến động ngược chiều với nhau, tức là tiền tăng tài sản giảm, tiền giảm tài sản tăng. Trong khi đó, tiền và nợ phải trả của doanh nghiệp sẽ có biến động cùng chiều với nhau, tiền tăng nợ phải trả tăng, tiền giảm nợ phải trả giảm. 

2. Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp 

Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ thứ hai được các công ty áp dụng đó là theo cách trực tiếp. Với phương pháp này, các số liệu dùng để phân tích dòng tiền được tổng hợp và cập nhật trực tiếp theo từng nội dung thu, chi trên sổ cái kế toán. 

bao cao luu chuyen tien truc tiep
Báo cáo lưu chuyển tiền trực tiếp

Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

 • Việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp giúp các nhà quản trị đánh giá được tình hình thu chi của dòng tiền từ từng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thông qua đó, nhà quản trị sẽ đánh giá được khả năng tạo ra tiền của từng hoạt động và đưa ra phương án kinh doanh đem lại luồng tiền cao nhất. 

Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Cũng giống như báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì mục đích của việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là dùng để đối chiếu, đánh giá, từ đó đưa ra những dự đoán chính xác nhất về tình hình hoạt động cũng như thu chi của doanh nghiệp. Những người quản lý sẽ dựa vào báo cáo này để đưa ra những chiến lược, mục tiêu trong thời gian tới để duy trì hoạt động.

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Trong quá trình lập báo cáo, kế toán cần phải xác định rõ các yếu tố bao gồm: doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản doanh thu khác; tiền trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ; tiền trả cho người lao động; chi phí lãi vay; thuế thu nhập doanh nghiệp; tiền chi khác dùng cho hoạt động kinh doanh; lưu chuyển dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh.

Cụ thể khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp chúng ta sẽ làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Lập báo cáo chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động động kinh doanh. Các luồng tiền vào và ra từ hoạt động kinh doanh trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường được phân tích và tổng hợp trực tiếp từ các khoản thu chi trong sổ kế toán của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Lập báo cáo chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư. Báo cáo chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư được lập riêng biệt luồng tiền vào và luồng tiền ra và được lặp trực tiếp hoặc trực tiếp có điều chỉnh.
 • Bước 3: Lập báo cáo chỉ tiêu từ hoạt động tài chính. Luồng tiền từ hoạt động tài chính cũng được lập riêng biệt tiền thu và chi trừ khi đó là luồng tiền được lập trên cơ sở thuẫn.
 • Bước 4: Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ. Cuối cùng chính là tổng hợp lại các luồng tiền đã tính ở trên. Sau đó dựa vào đó để đánh giá hoạt động, kinh doanh, đầu tư và tài chính của doanh nghiệp.

Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trong một báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ có 3 phần mà người đọc cần phải nắm được đó là: lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt động tài chính. Như vậy, cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng sẽ dựa vào 3 phần này. 

Nhà quản trị cần phải quan sát các số liệu trên báo cáo, phân tích tỷ trọng của các dòng tiền được tạo ra thông qua các hoạt động này xem nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số tiền được lưu chuyển.

Công thức tính tỷ trọng các dòng tiền của các hoạt động kinh doanh được tính như sau:

 • Tỷ trọng lưu chuyển tiền tệ từ HĐKD = (Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh/Tổng số tiền lưu chuyển) x 100%
 • Tỷ trọng dòng tiền thu từ HĐKD = (Dòng tiền thu được thừ HĐKD/Tổng dòng tiền thu về) x 100%
 • Tỷ trọng dòng tiền chi từ HĐKD = (Dòng tiền chi cho HĐKD/Tổng dòng tiền chi) x 100%

Tương tự, bạn cũng tính tỷ trọng của các dòng tiền khác từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Từ đó, bạn so sánh, đối chiếu các tỷ trọng của từng hoạt động để biết hoạt động kinh doanh nào của doanh nghiệp đang tạo ra dòng tiền lớn nhất. Thông qua đó, đưa ra phương án đầu tư vào hoạt động nào có lợi nhất cho công ty.

Kết luận

Ở trên chính là những kiến thức cơ bản nhất về báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì, ý nghĩa, cách lập báo cáo theo 2 cách trực tiếp, gián tiếp và cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Biết cách lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ là vô cùng quan trọng bởi lẽ nó góp phần vào việc đánh giá khả năng tạo ra dòng tiền của công ty, từ đó đưa ra những quyết sách chu toàn nhất. Vì vậy, là một người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bạn đừng nên bỏ qua tầm quan trọng của báo cáo này và vận dụng nó nhé.